Uitgangspunten voor geluidsberekening

Het voldoen aan de geluidseisen

Eisen aan installatie

De luchtbehandelingsunits van EXHAUSTO moeten met geluidsdempers in het kanalensysteem gemonteerd worden in overeenstemming met de geluidseisen die van toepassing zijn op de te ventileren locatie met omgeving.

Om aan de gebruikelijke eisen te voldoen moet het kanaalsysteem worden geïsoleerd ter voorkoming van geluidsoverdracht, warmteverlies en condensatievocht.

Geluid berekenen

De geluidsvermogenniveaus worden als uitgangspunt gebruikt voor het berekenen van het geluidsdrukniveau in de werkomgeving van de installatie en voor de vereiste geluidsdemping in het kanalensysteem.

Element Verklaring Opgelet:
KW Correctiewaarde voor het berekenen van het geluidsvermogen in octaafbanden
KWA Correctiewaarde voor het berekenen van het A-gewogen geluidsvermogen Niet van toepassing op de VEX300
KPa correctiewaarde voor het berekenen van de A-gewogen geluidsdruk Niet van toepassing op de VEX300C. Neem voor het berekenen van het geluidsdrukniveau naar de omgeving voor de VEX300C contact op met EXHAUSTO.
LW Geluidsvermogenniveau in dB Referentie 1 pW
Tolerantie ± 3dB
I Bovenste gebied bij bedrijfsbelasting
II Middelste gebied bij bedrijfsbelasting
III Laagste gebied bij bedrijfsbelasting (Slechts in bepaalde gevallen - zie curve)
LW1

Geluidsvermogenniveau naar kanaal (buitenlucht/afvoerlucht)
Gemeten volgens ISO 5136

LW1= LWA1+ KW

LWA1aflezen
LW2

Geluidsvermogenniveau naar kanaal (toevoerlucht/afblaaslucht)
Gemeten volgens ISO 5136

LW2= LWA2+ KW

LWA2aflezen
LW3

Geluidsvermogenniveau naar de omgeving
VEX300C en VEX308 gemeten volgens ISO9614
Alle andere VEX-units gemeten volgens ISO3744

LW3= LWA3+ KW

LWA3aflezen
LPa3

Geluidsdrukniveau dB(A) op 1 meter afstand van de rand van de VEX bij halfsferische geluidsspreiding in het vrije veld en met geïsoleerde aansluitkanalen

Voor de VEX100 en VEX200:

LPa3= LWA1+ KPa

LWA1aflezen

VEX300H:

LPa3= LWA3+ KPa

LWA3aflezen

Zie meetopstelling
Vex overview

Zie het VEX-overzicht hier

Hier krijgt u een snel overzicht van het gehele programma van compacte VEX-units met warmteterugwinning.

Zie het VEX-overzicht hier